Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Všeobecné obchodní podmínky

Domů Články Důležité informace Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné dodací a prodejní podmínky pro realizaci anhydritové podlahy (dále jen VDPP).

Dodavatel: AP-CZ
ANHYDRITOVÁ PODLAHA – Ota Sněžík
IČO: 49597035, DIČ: 6703120512
Tel: 777 013 768, email: info@anhydrit-podlaha.cz
Dále jen dodavatel

I. – Druh zboží, služeb a platnost

 1. VDPP se vztahují na zboží, služby dodávané prodávajícím a jiné služby.
 2. VDPP jsou platné i tehdy, když se na ně dodavatel, v případných smlouvách výslovně neodvolá.
 3. Druhy a množství zboží, materiálu jsou stanoveny v cenové nabídce, nebo ve smlouvě.

II. – Smluvní vztah

 1. Smluvní vztah vzniká uzavřením písemné kupní smlouvy, nebo potvrzením cenové nabídky mezi dodavatelem a kupujícím. Písemnou kupní smlouvou se také rozumí písemná objednávka kupujícíhopotvrzená či jinak akceptovaná dodavatelem.
 2. Kupující nese odpovědnost za neúplné nebo chybně poskytnuté údaje, (např. stavba, tel., e-mail, apod.) Pokud jsou údaje dodané kupujícím neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, může dodavatel odmítnout, či ukončit plnění a od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit a kupujícímu nevznikají vůči dodavateli žádné nároky.
 3. Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen v případě, dopustí-li se dodavatel úmyslného porušení povinnosti nebo vědomé nedbalosti.

III. – Služby a dodání zboží

 1. Dodací lhůty se určují podle požadavků kupujícího a možností dodavatele. Kupující se s dodavatelem dohodne na množství, druhu zboží a služeb. Skutečné množství je uvedeno na dodacím listě dodavatele, nebo výrobce, od kterého dodavatel odebírá zboží. Dodávky, nebo služby se objednávají minimálně 10 pracovních dnů předem. Pokud se dodavatel nedomluví s kupujícím jinak. Ostatní objednávky budou plněny v co nejkratším čase s ohledem na volné kapacity dodavatele.
 2. Klesne-li, nebo stoupne venkovní teplota pod –1° C, + 30° C , nebo dojde-li k ovlivnění poskytovanýchslužeb jinými klimatickými podmínkami a povětrnostními vlivy (síla větru, abnormální srážky, bouře, blesky apod.), neodpovídá dodavatel za dodržení dodacího termínu.
 3. Na dodané zboží, nebo služby musí dodavatel vystavit fakturu, daňový doklad, který musí obsahovat následující údaje:– označení dodavatele a místo stavby– množství dodaného zboží v m3, nebo částku za m2– druh betonu, anhydritu– datum zdanitelného plnění a případné splatnosti
 4. Dodavatel provede pokládku anhydritové podlahy v rovinnosti 2 mm na 2 m (v případě, že nebude dodržena minimální tloušťka anhydritu 35 mm souvislé vrstvy bez přerušení může být tolerance rovinnosti podlahy větší).
 5. Pro stanovení skutečného množství dodaného zboží, které bude prodávajícím fakturováno je rozhodující údaj množství uvedené v dodacím listu. Odchylka v množství v rámci stanovené tolerance 20 % je považována za řádné splnění dodávky.
 6. Domluveným objednávkám a lhůtám není dodavatel vázán v případech, dojde-li k výpadku energie, dodávky vody, neprůjezdnosti dopravních komunikací, nesplnění dodávek od dodavatelů, pokud je dodavatel nemohl předpovídat a nedalo se jim předejít, v případě nepředvídatelné poruchy a taktéž v případě vyšší moci. V těchto uvedených případech se dodací lhůta prodlužuje a nelze od dodavatele požadovat náhradu škody. Jestliže uvedené okolnosti ovlivní či znemožní výkon nebo dodávku, je dodavatel zproštěn plnění.
 7. Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku nejpozději 2 dny před sjednanoudodací lhůtou v případě realizace anhydritové podlahy, nebo 5 dnů před nástupem na kompletní realizaci skladby podlahy (polystyren, podlahové topení a jiné domluvené služby). Pokud se tak nestane, nebo dojde k pozdnímu odvolání na cestě se nacházející dodávky, uhradí kupující dodávku v plné výši včetně případného přejezdu čerpadla, nebo auto domíchávače, ať už ji odebere nebo ne. U čerpadel je prodávající oprávněn účtovat paušální sazbu 5 000,-Kč.Kupující se zavazuje, že vytvoří na stavbě podmínky odpovídající obecně platným předpisům z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Dále musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečné a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz dopravců materiálu a čerpadla.Nejsou-li tyto podmínky splněny, odpovídá kupující za škody, jež nesplněním podmínek vzniknou. Kupující současně zodpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků, v jehož blízkosti mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro bezplatný oplach a výplach čerpadla přímo na staveništi. V případě znečištění komunikací (zejména výjezdů ze stavby), částí budov, pozemků a vodních ploch odstraní kupující na svůj vlastní náklad a odpovědnost.

IV. – Cena a její splatnost

 1. Všechny ceny na dodávané zboží a služby jsou stanoveny dohodou dodavatele s kupujícím.Pokud není stanoveno jinak, platí ceny uvedené v platné cenové nabídce. Cena oproti cenové nabídce se může navýšit o skutečnou spotřebu anhydritu, betonu, materiálu potřebného na dokončení zakázky.
 2. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí zboží nebo služeb.
 3. Dodavatel může požadovat zaplacení kupní ceny předem před dodáním zboží a služebformou zálohy. Za případné přerušení dodávek z důvodů nedostatečné výše zálohy nenese dodavatel žádnou zodpovědnost.
 4. Splatnost daňových dokladů – faktur dodavatele se hradí v hotovosti na místě v den realizace zakázky a to vždy po skončení akce na základě skutečného spotřebovaného množství, které je povinen dodavatel doložit dodacím listem. V případě domluvené platby předem 14 dnů od vystavení. V případě, že realizace domluvené zakázky bude dříve než je splatnost faktury, tak je kupující povinen uhradit fakturu před splatností a to tak, aby měl dodavatel částku minimálně jeden den před realizací, nebo objednáním materiálu pro stavbu kupujícího připsanou na účtu není-li dohodnuto písemně jinak. V případě, že nebude faktura uhrazena před realizací, nebo objednáním materiálu může dodavatel zrušit realizaci, nebo objednaný materiál a kupujícímu nevznikají vůči dodavateli žádné nároky.
 5. Dodavatel bude fakturovat podle zvyklostí používaných v tuzemské obchodní praxi. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že přílohou faktury nebude dodací list, který byl prodávajícím předán na stavbě.
 6. Kupující souhlasí s tím, aby dodavatel vystavil fakturu – daňový doklad v elektronické podobě tak, jak to předpokládá ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 7. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury může prodávající účtovat úrok z prodleníve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího sezaplacením kupní ceny delšího než 60 dnů je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímurovněž smluvní pokutu. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny, a toza každý den prodlení se zaplacením, byť i jen části kupní ceny, a to od prvního dne prodlení.Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na nároky na náhradu škody. Prodávající je dále v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dluhu. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je k vymáhání pohledávky oprávněn využít služby třetí osoby a že v takovém případě mohou náklady na vymáhání pohledávky dosáhnout částky 15 % hodnoty dlužné částky.
 8. K přechodu vlastnického práva dodaného zboží dojde až po úplném zaplacení kupní ceny– výhrada vlastnického práva dle ustanovení § 2132 Občanského zákoníku.

V. – Reklamace

 1. Kupující je povinen zboží a služby zkontrolovat ihned po předání a převzetí zhotoveného díla a uplatnit veškeré námitky proti množství, kvalitě a dodávaného zboží, nebo služby. K reklamaci musí být vždy přizván majitel, nebo pověřený zástupce dodavatele.
 2. Později mohou být reklamovány pouze skryté závady, které nemohly být zjištěny při předání a převzetí, a to pouze písemně. Reklamace, která nebyla podána včas a to do 20 dnů od vystavení faktury – daňového dokladu, písemně nebo po formální stránce správně, má za následek ztrátu odpovědnosti prodávajícího z vad zboží a služeb.
 3. Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese dodavatel, náklady spojené s reklamací, která nebyla oprávněná, nese kupující.
 4. Kupující není oprávněn až do konečného vyřízení reklamace odstranit reklamovanou dodávku zboží a je povinen umožnit dodavateli odběr vzorků, nebo prozkoumání zjištěné reklamace. V případě porušení této povinnosti nemůže být reklamace uznána.
 5. Dodavatel poskytne kupujícímu záruku danou dle obchodního zákoníku.

VI. Závěrečné ustanovení

Kupující prohlašuje, že byl dodavatelem seznámen s platnou cenovou nabídkou, smlouvou a souhlasí se smluvními cenami a VPDP vydanými prodávajícím.

Dne 1. 1. 2016

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte